گزارش مجلس عمومی آمرین ورزشی ولایات

گزارش مجلس عمومی آمرین ورزشی ولایات

روز یکشنبه 16 ثور مجلس رهنمودی عمومی آمرین ورزشی ولایات تحت ریاست داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک در مقر این ریاست برگزار شد.

این مجلس که به هدف ارایه گزارش از کارکردهای آمریت های ورزشی ولایت، شناسایی کاستی ها و کمبودیها، تعین راهکار مناسب برای غلبه بردشواریها  برگزار گردیده بود با صحبت رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت افتتاح شد.

آقای رحیمی در آغاز صحبتهایش گفت:

بسیار خرسند استم که امروز به خاطر رفع چالشها و دریافت راه های حل برای انجام مسوولیت های ما دور هم جمع شده ایم، آرزو دارم که این مجلس بتواند نتیجه مثبت در قبال داشته باشد.

رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت ضمن اینکه از زحمات و کارکردهای آمرین ورزشی ولایت ابراز قدردانی نمود در مورد مشکلاتی که در سطح مرکز و ولایات وجود دارد چنین بیان داشت:

مشکلات در اداره مرکزی  و اداره های محلی از جمله عدم هماهنگی در پیشبرد امور با مرکز، با فدراسیونها ومسوولان اداره های محلی در برخی از ولایات، عدم رسیده گی به پروژه های انکشافی، بی کیفیت بودن آنها، عدم رعایت اصول و قوانین در بخش منابع بشری، مسایل مالی و حسابی، عدم توجه به خاطر حفظ و مراقبت تاسیسات ورزشی، مشکلات در پرداخت حزینه زمینها و تاسیسات ورزشی، عدم احصاییه و ارقام دقیق از تاسیسات واماکن ورزشی در ولایات و نبود یک سیستم منظم نتورکینگ(شبکه اطلاعاتی) دراطلاع دهی و اطلاع گیری از چگونگی روند کاری مرکز با ولایات از جمله مسایلی است که ما بتوانیم در این نشست برای حل آنها راه کارهای مناسب و حقوقی دریافت نماییم.

رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت در ادامه صحبتهایش از ستراتیژی جدید و ریفرم در ورزش یاد آوری نموده گفت:

 به منظور عرضه خدمات بهتر برای ورزشکاران، رشد و غنامندی ورزش درکشور، اولویت کاری ما ارتقای ظرفیت کارمندان اداره است، ما این کار را از کارمندان مرکز آغاز نموده ایم و این روند را در تمام ولایات گسترش خواهیم داد.

وی در ادامه  صحبتهایش از مسوولان ورزشی ولایات خواست تا از فرصتها و داشته های این مجلس که بخشهای مختلف کاری را در بر دارد، حد اکثر استفاده را ببرند، دیدگاه ها، طرحها و پیشنهادات شان را مطرح نمایند. رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت با صراحت گفت، ورزش دور از برخوردهای سیاسی، سمتی، قومی، لسانی و نژادی است، بنابرین امرین محترم ورزشی این نکته مهم را در نظر داشته باشند که از آدرس ورزش درکمپاین های سیاسی استفاده ننمایند.

روز دوم

دومین روز مجلس آمرین ورزشی ولایات با حضور داشت رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت و با اشتراک آمرین ورزشی و مسوولان شعبات برگزار شد. محتوای برنامه این روز را ارایه گزارشها، چالشها و پیشنهادات امریت های ورزشی تشکیل میداد. در این بخش برنامه مسوولان زونهای مختلف به نماینده گی ولایات مربوط صحبت نمودند.

محمد ابراهیم عثمانی آمر ورزشی ولایت بلخ به نماینده گی از زون شمال، نقیب الله جلیلی آمر ورزشی تخار به نماینده گی از زون شمال شرق، حمیدالله کبیر آمر ورزشی ولایت هرات به نماینده گی از زون غرب، بادام گل ملتزم آمر ورزشی ولایت لغمان به نماینده گی زون شرق، سید مقتداء آمر ورزشی ولایت کندهار به نماینده گی از زون جنوب غرب،

پاچاخان هژبر آمر ورزشی ولایت غزنی به نماینده گی از زون مرکز و عبدالولید ستانکزی آمر ورزشی ولایت لوگر به نماینده گی زون جنوب مشکلات، دیدگاه ها و نظریات شان را برای رفع چالشها در زونهای مربوط ارایه نمودند.

تمام مسوولان زونها مشکلات مالی و تشکیلاتی، نداشتن وسایط ترانسپورتی، کم بودن معاشات و امتیازات کارمندان، پایین بودن ظرفیتهای کاری در ولایات، نداشتن مکانهای ورزشی در برخی از ولایات، نبود امنیت به خاطر پیشبرد برنامه های توسعه ورزش در ولسوالیها، تفکیک سطح کیفی و کمی ورزش در ولایات، نبود پرسونل و وجوه مالی برای حفظ و مراقیت تاسیسات اعمار شده و سایر موضوعات مهم و اساسی را بیان نمودند.

سپس داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک با ابراز سپاس از آمرین ورزشی گفت: من مشکلات شما را درک می کنم، این همه نابسامانی ها، کاستی ها و کمبودیها که امروز دامنگیر ما شده ، ناشی از نابسامانی هایی است که طی چند سال اخیر دامن ورزش کشور را فراگرفته بود و همه آسیب پذیر شدیم.

ولی امروز با تغیرات بنیادی و اساسی کار را آغاز کنیم،  باید برای برداشتن این همه چالشها حوصله و همت داشته باشیم و متحدانه چون تن واحد کار کنیم.

وی تاکید ورزید که ورزش حق طبیعی هر شهروند است، در ورزش، ولایات درجه اول، دوم و سوم وجود ندارد، ما براساس برنامه برای آمریت های ورزشی بودجه در نظر می گیریم، ما ریفرم را در اداره و فدراسیون ها آغاز کردیم، برای فدراسیونها هم با درنظرداشت برنامه های شان پول پرداخته می شود و آنان مکلف اند از صورت مصارفات شان گزارش ارایه بدارند. عصریه ورزشکاران از طریق حساب بانکی شان انتقال داده خواهد شد.

در قسمت کمبود پرسونل و پایین بودن ظرفیتها باید گفت که 156 بست خالی در مرکز و ولایات موجود است، درحالی که نیازمندی شدید به نیروی بشری دیده می شود زمینه برای استخدام افراد شایسته و تحصیل کرده از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و منابع بشری مساعد گردد. وی در قسمت پروژه های انکشافی ولایات گفت: در تمام قرار دادهای پروژه های انکشافی نواقص جدی وجود دارد که باید به آنها سیده گی قانونی صورت گیرد.

آقای رحیمی از امضاء یک تفاهمنامه در آینده نزدیک با وزارت معارف سخن گفته افزود، با امضای این تفاهمنامه ورزش دوباره در معارف جان تازه خواهد گرفت، چون معارف پرورشگاه ورزش است، و از طریق مکاتب می توانیم ورزش را در میان جوانان مکتبی به خصوص دختران توسعه دهیم.

رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت همچنان اطمنان داد که برتمام پیشنهادات آمرین ورزشی که حل آن از صلاحیت اداره باشد رسیده گی صورت می گیرد و مسایلی که از صلاحیت های اداره نباشد به مقامهای ذیصلاح پیشنهاد خواهد شد.

روز سوم:

و در سومین روز این نشست که با صحبت داکتر میرویس بهاوی معاون فنی و مسلکی آغازگردید موضوع محوری آن را پلان گذاری، چگونگی اجراات، و ارزیابی کارکنان خدمات ملکی تشکیل میداد، این بحث توسط آقای مبارک شاه شهرام

آمر انکشاف منابع بشری و ذبیح الله جامی کارشناس ارزیابی اجراات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری  و خدمات ملکی پیشبرده شد. در پهلوی آن شاملین ضمن اینکه پرسشهایی شان را مطرح کردند خود در روند کاری عملی شرکت نموده اهمیت این بخش را برای انجام بهتر امور اداری موثر دانستند.

همچنان در مرحله پایانی مجلس داکتر محمدیونس پوپلزی سکرترجنرال کمیته ملی المپیک در رابطه با صلاحیتها، مسوولیتها، دیدگاه، ماموریت، وظایف و ساختار تشکیلاتی کمیته ملی المپیک توضیحات ارایه نمود.

نقش رسانه های در بازتاب کارکردها و دستآوردهای ورزشکاران و ایجاد هماهنگی میان آمرین ورزشی ولایات و مسوولان رسانه ها، بخش پایانی نشست روز سوم را تشکیل میداد. این بخش توسط عارف پیمان مسوول اطلاعات و ارتباط عامه پیشبرده شد، در این بخش علاوه بر اینکه در مورد احصاییه و ارقام دقیق رشته های ورزشی، مربیها، کلپها، تیمها و ورزشکاران ذکور و اناث ولایات تبادل نظر صورت گرفت، در قسمت ایجاد شبکه ارتباطی میان تمام آمرین ورزشی ولایات با مسوولان مرکز نیز توافق صورت گرفت و این شبکه ارتباطی ایجاد شد.

همچنان برای آمرین ورزشی ولایات جریان سیمینار طی یک یک حلقه سی دی تهیه و به دسترس آمرین ورزشی قرار داده شد.

پایان کار:            

داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت در پایان نشست سه روزه آمرین ورزشی کار سیمینار را مثبت ارزیابی نموده اظهار امید واری نمود که آمرین ورزشی با یک رویکرد تازه و جدید برای انجام ماموریت مهم به ولایات شان بروند. آقای رحیمی خطاب به آمرین ورزشی گفت: هدف ما خدمت گذاری و زمینه سازی برای انجام فعالیتهای ورزشی و شناخت ورزش به مثابه یک عنصر مفید و موثر در اجتماع می باشد، ما برای انجام این مسوولیت تعهد داشته باشیم و با همبستگی کامل در این را گام برداریم. ما برای رفع مشکلات تدابیر خاص را روی دست می گیریم، تمام دیدگاه ها، نظریات ، پیشنهادات و حتا انتقادات سازنده و اصولی شما برای ما قابل بحث است، زیرا ما برای تغیر نیاز داریم، تغیر در شیوه کار، تغیر در شیوه برخورد، تغیر در احساس مسوولیت در برابر وظایف مان.

رییس تربیت بدنی و سپورت برای آمرین ورزشی اطمینان داده شد، در سفر های خارجی که جایگاه کارمندان اداره در آن محسوس باشد آمرین ورزشی بادرنظرداشت اصل مکافات و مجازات از این امتیاز برخوردار خواهند شد.

کار سیمینار با دعای تامین صلح سراسری در کشور، رشد و تعالی ورزش و قهرمانی ورزشکاران کشور در رقابتهای خارجی به پایان رسید.