بر بنیاد نامه رسمی شماره 728 مورخ 19/3/1398 آمریت فدراسیونها و به ادامه برگزاری مجمع عمومی فدراسیون های ورزشی، در نظر است

 مجمع عمومی فدراسیون اسپ سواری به منظور انتخاب رییس فدراسیون اسپ سواری تا 21 روز آینده در کابل برگزار گردد.
ورزشکاران، افراد و اشخاصی که می خواهند خود شان را برای احراز پست ریاست افتخاری فدراسیون اسپ سواری نامزد نمایند، از تاریخ 20 تا 27 جوزا به خاطر اخذ فورم و طی مراحل اسناد شان به آمریت فدراسیون ها مراجعه نمایند.
تاریخ برگزاری مجمع عمومی بعدن به اطلاع رسانیده می شود.