زمین موجود در محوطه ی المپیک امروز رسماً برای فدراسیون های تینس و جمناستیک توزیع گردید.


برای فدراسیون تینس زمین با ۶۷ متر طول و ۳۸ متر عرض و برای فدراسیون جمناستیک با ۶۷ متر طول و ۳۵ متر عرض از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان خط اندازی و تثبیت شد. مصارف ساخت ساز این میدان های ورزشی از سوی فدراسیون های جهانی تینس و جمناستیک پرداخت خواهد شد.