رئیس عمومی

   داکتر حفیظ الله ولی رحیمی بر اساس فرمان شماره 22 مورخ 1 / 8 /1396 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس عمومی تربیت بدنی وسپورت افغانستان تعین وتقرر حاصل نموده اند.