قوانین وطرزالعمل ها

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به عنوان یگانه نهاد عالی دولتی رهبری‌کنندة فعالیت‌‌‌های ورزشی در کشور مسؤولیت مدیریت و رهبری ورزش در افغانستان را به عهده دارد. 
به تأسی از مادة پنجاه و دوم قانون اساسی و حکم شماره 2680 مؤرخ 25/12/1394 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش مؤظف شده بود تا به تهیة قانون تربیت بدنی و ورزش، تعیین اهداف، وظایف، مسؤولیت‌‌‌ها، مکلفیت‌‌‌ها و صلاحیت‌‌‌های نهاد‌‌های ورزشی در مطابقت با معیار‌‌های ملی و بین‌المللی به طرح و تدوین مقرره‌ها، طرزالعمل‌‌‌ها، لوایح و رهنمودها اقدام کند. 
خوشبختانه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، مسودة قانون تربیت بدنی و ورزش را قبل از میعاد تعیین‌شده توسط مقام محترم ریاست جمهوری تهیه کرده است. 
هدف از تهیة مسودة قانون تربیت بدنی و ورزش پرورش نيروي جسماني و تقويت روحية سالم در افراد جامعه، حمایت و تشویق مردان، زنان، کودکان و معلولین، ناشنوایان و معلولین ذهنی و همه اقشار جامعه به تربیت بدنی و ورزش و ایجاد زمینه‌های بهتر فعالیت برای آنان، توسعه و تعميم ورزش‌های ملی و محلی کشور و فراهم آوری تفریحات سالم و فعالیت‌های تربیت بدنی و ورزش، ایجاد زمینه‌های رشد و گسترش ورزش‌های المپیکی و غیر المپیکی، گسترش و انکشاف متوازن ساختاری، فنی، اداری و ساخت و ساز اماکن ورزشی در مرکز و ولایات، یافتن راهکارهای مناسب ورزشی بر محور منافع اقتصادی و ایجاد، رشد و گسترش ورزش به عنوان شغل و یا حرفه، استفادة مؤثر از فعالیت‌های ورزشی برای تحکیم وحدت ملی و هم‌پذیری و تدوین پالیسی ملی ورزش و تطبیق برنامه‌های انکشافی و استراتیژیک ورزش در کشور است.
کمیسیون تقنین تهیة مسودة قانون تربیت بدنی و ورزش، مقرره‌ها، طرزالعمل‌ها، لوایح و رهنمودها بر بنیاد مکتوب شماره 937 مؤرخ 12/1/1395 ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش با ترکیب ذیل ایجاد شد:
- عبدالناصر هوتکی معاون فنی و مسلکی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، رییس کمیسیون.
- فضل احمد فضلیار رییس فنی و مسلکی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش عضو کمیسیون.
- غلام جیلانی غروب مشاور ورزشی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش عضو کمیسیون.
- حمید الله صافی مشاور حقوقی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، عضو کمیسیون.
- عبدالمحبوب سروری آمر تفتیش داخلی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش عضو کمیسیون.
- محمد اعظم کوهی آمر فدراسیون‌های ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش عضو کمیسیون.
- لعل محمد سیار مدیر عمومی املاک ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش عضو کمیسیون.،
- محمد عارف پیمان آمر اطلاعات و آگاهی عامه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش عضو کمیسیون.
مسودة قانون تربیت بدنی و ورزش توسط کمیسیون مؤظف به تاریخ 29/4/1395 در هژده فصل و شصت و پنج ماده برای نظرخواهی و طی مراحل قانونی تهیه شده است.
 
همایون خیری
رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش