قانون ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

 

 

برای بدست آوردن قانون ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش لینک زیر را دانلود کنید

http://gdpes.gov.af/fa/page/14261/14483