آمریت های ورزشی ولایت

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان دارای ۵۴ فدارسیون میباشد