آمریت ورزشی ولایت هرات

 

گزارش از اجراآت هیآت ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در ولایت هرات

هیات اعزامی اقدامات واجراات اتی را در طی مدت اقامت شان در ولایت هرات انجام داده است.

1-بازدید ونظارت از جریان فعالیت های ورزشی:

بازدید،نظارت جهت  تثبیت ازجریان فعالیت ها و تمرینات ورزشی بیشتر از 200کلپ در رشته های مختلف ورزشی درنواحی مختلف شهر هرات و ولسوالی های گزره، انجیل، زنده جان وکرخ  قرار ذیل : پرورش اندام،پاورلفتنگ، سنوکر، تکواندوی ای تی تی اف،تکواندو ،اشی هارا کارته، فول رزم،تکوندو ای تی اف ،کشتی محلی کورش،کشتی ازاد،زورخانه ای، کاراته، موتر سواری،اتلتیک،شنا و واترپلو،وشو،بکسنگ،کیگ بوکسنگ،جوجیتسو،والیبال، بدمنتون، تنیس، باستکبال، هندبال، معلولین، پینگ پانگ،کبدی،کهنوردی، بایسکل رانی،شین گی تای،شطرنج، نشان زنی، کانکفو، مویتای،جمناستیک،سامبو،اسکیت،هوشارافو، جیت کاندو به عمل آمد.

 

2-ثتب وراجسترو توزیع جوازکلپ های ورزشی:

نظارت ازپروسه توزیع فورم جوازمربی گیری، تعهد مربی، تصدیق عدم مسوولیت جنایی و پرداخت پول به حساب واردات دولت  طبق طرزالعمل کسب جواز فعالیت مربیان ورزشی جهت ثبت وراجستر وتوزیع جواز فعالیت مربیان کلپ ها  برای بیشتر از 500 کلپ ها در رشته های مختلف.

 

3-برگزاری انتخابات نماینده گی  فدراسیونهای ورزشی:

برگزاری ونظارت از پروسه انتخابات نماینده گی فدراسیونهای ورزشی ومعرفی کاندیدا به مجمع عمومی به رویت فورم های کاندیداتوری وتعهدات کاندیداتوری وکاندیدای منتخب طبق شرایط مندرج طرزالعمل انتخابات روسای فدراسیونهای ورزشی برای 38 فدراسیون.

 

4-انتخاب ومعرفی نماینده فدراسیونهای ورزشی:

1- احسان احمد کروخی با کسب 10 رای تایید 1 رای سفید بحیث نماینده فدارسیون وو شو.

2- عبدالسمیع جامی با کسب 10 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون پینگ پانگ.

3. غلام محمد حمیدی با کسب 7 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون نشان زنی.

4.  نوید رضا امینی با کسب 7 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون هندبال.

5.  جمعه کل طاهری با کسب 8 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون شنا و واترپلو.

6.  سید عبدالرحیم سادات با کسب8 رای تایید 3 رای باطل بحیث نماینده فدراسیون والیبال.

7.  عمر نصیر مجددی با کسب 14 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون بدمنتون.

8. غلام صدیق اختر زاده با کسب 13 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون تینس.

9.  نذیر احمد رشیدی با کسب 6 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون اتلنتیک.

10. سید تیمور حسینی با کسب 8 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون کیک بکسنگ.

11. شریف احمد فیضی با کسب 32 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسین کانگفو.

12.  امیر محمد رسولی با کسب 11 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون کبدی.

13.  میرویس رفیع زاده با کسب 13 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون پاورلفتنگ.

14.  سید رضا حسینی با کسب 3 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون موی تای.

15.  مرضیه خاوری با کسب 4 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون شین گی تای.

16. سید حسین حسینی با کسب 5 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون فول رزم.

17.  احمد سمیع حسن زاده با کسب 4 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون شطرنج.

18.  محمد فایض فرهنگ فرخنده با کسب 19 رای تایید 19 رای رد بعد از تقاهم طرفین بین دو کاندیدا بحیث نماینده فدراسیون .ITFتکواندو

19.  محمد سلیم شیرزاد با کسب 35 رای تایید 1 رای رد با اکثریت ارا بحیث نماینده فدراسیون پرورش اندام.

20.  شفیع صادقیار سالم با کسب 6 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون آشی هارا کاراته.

21.  مصطفی رحمانی با کسب 3 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون ورزش های سه گانه.

22.  عبدالبصیر جویا با کسب 17 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون کورش (کشتی محلی).

23. حیات الله نایبی با کسب 7 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون بکسنگ.

24-سید عبدالله فضلی با کسب 4 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون بایسکل رانی.

25-غلام فاروق زمانی با کسب 8 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده سامبو.

26. بصیر احمد اخنذاده با کسب 16 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون جوجیتسو.

27.  سلطان احمد احمدی با کسب 6 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده انجمن اسکیت.

28.  نجیب الله صدیقی با کسب 3 رای تایید 2 رای رد با اکثریت ارا بحیث نماینده کهنوردی.

29.  عبدالقادر محمدی با کسب 14 رای تایید 1 رای رد بحیث نماینده فداراسیون جمناستیک.

30. احمد جاوید رسولی با کسب 30 رای تایید 28 رای رد بحیث نماینده فدراسیون تکواندوWTF .

31.  مسعود شکیب با کسب 3 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون کشتی.

32.  عبدالغنی خلیل با کسب 8 رای اعضای مجمع بحیث نماینده فدراسیون ورزش های زورخانه ای.

33. فتح الله تنها مربی رشته جودو با موجودیت یک کلپ ورزشی.

34.  نذیر احمد یوسف زی با کسب 11 رای تایید 1 رای باطل با اکثریت ارا بحیث نماینده فدراسیون تکواندوITTF.

35. بصیر احمد نصیر افضلی با کسب 9 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون سنوکر.

36.  بریالی امینی با کسب 14 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده انجمن هوشارافو.

37.  عبدالهادی رسولی با کسب 48 رای تایید 31 رای رد و 1 رای باطل بحیث نماینده فدراسیون کاراته.

38.  عبدالتواب مهمند باکسب 5 رای به اتفاق ارا بحیث نماینده فدراسیون موتور سواری.

39. مسعود سعیدی با کسب 13 رای به حیث مسوول نماینده گی فدراسیون ورزشهای رزمی.

40.  عبدالرب زمری سلجوقی با کسب 9 رای به حیث مسوول نماینده گی فدراسیون باسکتبال

41. حاجی بشیر احمد احراری به حیث مسوول فدراسیون اسپ سواری.

24.  سردارمحمد فردوسی به حیث مسوول نماینده گی فدراسیون گلف.

43.  نادرشاه حیدری به حیث مسوول نماینده گی فدراسیون معلولین .

44. عبدالکریم رحمانی به حیث مسوول نماینده گی فدراسیون فوتبال.

5_ عواید:

مبلغ 481000 افغانی از بابت اجرای جواز فعالیت کلپها و تیم ها جمع آوری گردید که از آن جمله 240500 افغانی به حساب واردات دولتی انتقال یافت و مبلغ 240500 افغانی به حساب فدراسیونهای مربوط انتقال داده شده است.

 

6_ ارقام واحصاییه:

ارقام کلپها: 600

ارقام مربیان راجسترشده: 480 نفر

ارقام ورزشکاران: 32100 نفر

ارقام اعضای تیم های ملی: 295 نفر در رشته های مختلف

یادداشت:قرار اظهار مدیریت ورزشی در طی مدیت یکماه قبل انتخابات نماینده گی فدراسیونهای اسپ سواری وگلف صورت گرفته است.بروز شنبه مورخ 4 جدی انتخابات نماینده گی فدراسیون باستکبال، جیت کاندو ومعلولین برگزار خواهد گردید.

قرار شرح فوق فشرده گزراش هذا ترتیب وبه مقام محترم تقدیم است.

بعد از ختم پروسه گزارش مکمل آن کتبا به مقام محترم تقدیم خواهد گردید.