آمریت ورزشی ولایت غور

چگونگی ورزش در ولایت غور
مدیریت عمومی ورزش ولایت غور یکی از واحدهای دومی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش است.
 
تشکیل: 
کارمند: دو بست
اجیر : دوبست
تعداد رشته های ورزشی راجستر شده: 21 رشته 
تعداد کلپها و تیمها:  
تعداد مربیان: 98 نفر
تعداد ورزشکاران : 12000 نفر
محلات ورزشی: استدیوم ابتدایی در گستره 32 متر مربع ( یک باب)
سالون سرپوشیده ( جمنازیوم) یک باب
ساختمان اداری مدیریت ورزشی